Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,
naše společnost VRANÍK s.r.o., IČO 26238861, se sídlem Pod Veselou 688, 763 15 Slušovice (dále „společnost") je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.
Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR") a na to navazujících právních předpisů.
Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích.
V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na:
e-mail: gdpr@pneuvranik.cz

1.     Proč tyto osobní údaje společnost zpracovává?
Společnost zpracovává Vaše osobní údaje zejména z těchto důvodů (účelů):
(i)     uzavření příslušné smlouvy / vyřízení objednávky / poskytnutí služby.
(ii)     vedení databáze klientů a jejich kontaktních údajů.
(iii)     fakturace a vedení účetnictví.
(iv)     vedení pohledávek vůči klientům.

2.     Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?
Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje:
(i)     k vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a společností. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.
(ii)     pokud společnost musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon (např. povinnost ověřovat totožnost).
(iii)     pokud je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků).

3.     Jaké osobní údaje společnost zpracovává?
Společnost zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které společnost získala na základě plnění Vaší objednávky. Společnost zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
Společnost zpracovává osobní údaje klienta zejména v tomto rozsahu:
(i)     Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonický kontakt, e- mailovou adresu.
(ii)     Popisné údaje: bankovní spojení.
(iii)     Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce klienta.

4. Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?
Zákazník bere na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje subjektům nebo orgánům:
(i)     které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
(ii)     podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
(iii)     zajišťujícím služby provozování internetového portálu www.pneuvranik.cz
Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

5.     Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?
Společnost bude osobní údaje zákazníka uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a společností, maximálně po dobu 10 let.

6.     Jaká jsou práva zákazníka?
(i)     Zákazník je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je zákazník oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.
(ii)     V případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na výše uvedené emailové adrese nebo jste oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

                                   Zdislava Vraníková
                                   jednatel společnosti